You are here

Forretningsorden

Se forretningsordenen for Vallensbæk Musikskoles bestyrelsesarbejde.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 16/6 2010

Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af Musikskolens vedtægter §4, stk.5, idet bestemmelserne i §4, stk. 1-4 er indarbejdet. Forretningsordenen medtager ikke bestemmelserne i vedtægtens §2, 3 og 5 om: bestyrelsens sammensætning, valg til bestyrelsen eller bestyrelsens beføjelser.

A. Mødevirksomhed

 1. Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst 3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Ordinære møder afholdes efter en forud fastlagt møderække eller indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel.
 3. Formanden leder møder og afstemninger.
 4. Formanden fastsætter i samarbejde med musikskolelederen dagsorden for møderne, og sender mindst 5 dage før et møde dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne.
 5. Musikskolens leder deltager i møderne og fungerer som bestyrelsens sekretær.
 6. Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang andre end medlemmer kan overvære eller deltage i møder.

B. Bestyrelsens referat

 1. Musikskolens leder fører under møderne bestyrelsens referat, hvoraf skal fremgå
  - Dato og klokkeslet for mødets start samt tidspunktet for mødets afslutning
  - Hvad der er besluttet
  - Eventuelle mindretalsudtalelser
  - Hvem der har deltaget i mødet
 2. På næstkommende bestyrelsesmøde underskrives referatet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 3. Formanden drager omsorg for, at beslutninger føres til referat.
 4. Mindretal kan forlange at deres opfattelse tilføjes i referatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 5. Efter mødet forhåndsgodkender formanden referatet, som herefter lægges på Musikskolens hjemmeside.

C. Afstemninger

 1. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
 3. Et medlem kan kræve, at en afstemning sker skriftligt og anonymt.
 4. Musikskolens leder deltager i møderne uden stemmeret.

D. Valg af formand og næstformand

 1. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens fravær. Formand og næstformand vælges blandt medlemmerne, dog er medarbejder- og elevrepræsentanten ikke valgbar jf vedtægtens § 4.
 2. Formanden varetager mellem møderne bestyrelsens interesser i rutinesager og sager, der ikke kan nå at blive behandlet på et møde. Disse sager bringes op på det førstkommende møde.
 3. Efter valg jf. vedtægtens §3 afholdes et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og en næstformand.
 4. Det konstituerende møde afholdes 1. april det pågældende år eller snarest herefter. Mødet indkaldes af den gamle bestyrelse med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
  - Meddelelser fra den afgående formand
  - Godkendelse af sidste mødes referat
  - Orientering om valgets resultat
  - Valg af mødeleder
  - Valg af formand
  - Valg af næstformand
  - Meddelelser fra musikskolens leder
  - Eventuelt

E. Supplering ved medlemmers udtrædelse eller fravær

 1. Udtræder et medlem, indtræder dennes suppleant jf. vedtægtens §3, stk. 4 fra og med første møde derefter.
 2. Har en forældrerepræsentant ikke en personlig suppleant, idet denne enten allerede er indtrådt i bestyrelsen eller er fratrådt som suppleant, indtræder i stedet en anden forældresuppleant, udvalgt i rækkefølge efter navn. Er der ingen forældresuppleant, er det Kommunalbestyrelsens ansvar at afholde suppleringsvalg til ledige bestyrelsesposter og suppleanter.
 3. Suppleanter for de øvrige medlemmer vælges efter behov.
 4. Udtræder formanden, vælges på førstkommende møde ny formand.
 5. Udtræder næstformanden, vælges på førstkommende møde en ny.
 6. Ved et medlems fravær, der vil vare mere end seks måneder, indtræder suppleanten under fraværet som beskrevet i ovenstående punkter. Suppleringsvalg skal dog kun finde sted, hvis ubesatte pladser i bestyrelsen forhindrer beslutnigsdygtigheden.

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 10.03.2020